koszyk
artykułów: 0
suma: 0,00 zł

Regulamin

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym abzu.pl (dalej: Sklep).

2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem abzu.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem abzu.pl, a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego abzu.pl jest firma "Abzu" Daria Rosińska dostępna pod adresem: ul. Manganowa 8a/22, 53 - 441 Wrocław, która prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 886-260-18-71, REGON: 022421339

2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) Pod numerem telefonu komórkowego codziennie w godz. od 8 do 20: 609 177 507, koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,

b) korzystając z poczty elektronicznej: sklep@abzu.pl,

c) korespondencyjnie: Abzu, ul. Manganowa 8a/22, 53-441 Wrocław.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż roślin akwariowych i sprzętu akwarystycznego oraz aranżacja, montaż i serwis akwariów.

4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym abzu.pl zawierana jest w języku polskim.

6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego abzu.pl wymagany jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2. Składanie zamówień

1. Sprzęt, wszystkie preparaty akwarystyczne oraz rośliny akwariowe oferowane w sklepie pochodzą z legalnego źródła.

2. Każdy produkt (poza roślinami akwariowymi) jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

4. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

6. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.abzu.plwypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.

8. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.

9. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”, podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku, wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e - mail wiadomość ze Sklepu. Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje zawarta.

§ 3. Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Zamówienie wysyłane jest od poniedziałku do piątku (wyłączając święta i dni wolne od pracy w Poczcie Polskiej) w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie. Wyjątek stanowią rośliny akwariowe, które nadawane są tylko od poniedziałku do środy.

3.Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Płatności i dostawa".

4. Istnieje możliwość darmowego odbioru osobistego zakupionych towarów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

§ 4. Sposoby płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym, a na życzenie Klienta rachunkiem imiennym.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sklepu nr 60 1140 2004 0000 3802 6976 8598 w mBanku lub za pobraniem (przy odbiorze towaru).

3. Wybierając opcję odbioru osobistego Klient może dokonać przedpłaty na konto bankowe Sklepu o nr 60 1140 2004 0000 3802 6976 8598 w mBanku lub zapłacić (wyłącznie gotówką) podczas odbioru towaru.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. Kosztami przesyłki zwrotnej będzie obciążony Klient.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa wart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (w tym roślin akwariowych).

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi wstanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§ 6. Procedura reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

2. Okres gwarancji każdego Produktu podany został w jego opisie.

3. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów zawiera karta gwarancyjna producenta. Jest ona dołączana do zakupionego produktu.

4. Roszczenia w ramach gwarancji Klient może zgłaszać bezpośrednio u producenta.

5. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym lub bezpośrednio u producenta.

6. Składając reklamację w Sklepie należy dostarczyć do siedziby Sklepu reklamowany produkt, jego dowód zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

a) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),

b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z poźń. zm.)

c) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.